Leden-bijeenkomst 11 december 2019

Ledenbijeenkomst 11 december 2019

Op 11 december werd de laatste ledenbijeenkomst van 2019 gehouden. Willem Maris gaf een lezing met de eerste resultaten van het zenderonderzoek aan de Patrijs in de omgeving van Ospel (2500 ha). Thijs Loven deed verslag van het broedvogelonderzoek in de gemeente Nederweert in 2019.

Onderzoek Patrijs: In het voorjaar werden door gecertificeerde ringers 10 Patrijzen van een zender voorzien. Uit het onderzoek blijkt dat bermen van groot belang zijn voor broedende Patrijzen. Graanakkers (56 ha) en boomkwekerijen (97 ha)zijn eveneens in trek en tegen de verwachting in worden maisakkers vaak als foerageergebied gebruikt. Grondgebruikers hebben inmiddels meer dan 150 hectare in beheer als weidevogelgebied en vogelakker. In hoeverre Patrijzen hier gebruik van maken is nog in onderzoek. Aanbevolen wordt om door te gaan met de vogelakkers en meer percelen met graan in te zaaien. Een rustperiode van 4-6 weken is gewenst en het maaien van bermen en perceelranden dient pas na 1 juli plaats te vinden.

Broedvogelonderzoek 2019: Nederweert werd voor de 26e keer op zeldzame en schaarse broedvogels onderzocht. DeTorenvalk (26 territoria) kreeg een flinke impuls door een goed muizenjaar. De Grasmus beleefde een van de beste jaren (563 territoria) en de Bonte Vliegenvanger (69 territoria) zit duidelijk in de lift. Na de droogte in 2018 was er in 2019 opnieuw een flink neerslagtekort en vielen de moerassen en heidevennen (grotendeels) droog. Dat had vooral gevolgen voor de Waterral (slechts 9 territoria). In het kerngebied De Zoom ontbrak de soort zelfs. In 2019 waren de Kraanvogel, Fluiter en Kruisbek afwezig in Nederweert maar kon de Raaf als nieuwe broedvogel worden toegevoegd.
(bijgevoegde foto’s: Jos van de Kerkhof, Willem Maris en Otto Plantema).